Ponuka činnosti


pre materské, základné a stredné školy

1.     Metodické usmerňovanie činnosti koordinátorov prevencie na školách

(pracovné porady, metodické stretnutia, pomoc začínajúcim koordinátorom, odborno-metodické aktivity v oblasti prevencie závislostí  a sociálno  patologických javov podľa špecifických požiadaviek škôl)

        Metodické usmerňovanie výchovných poradcov základných a stredných škôl

(metodické stretnutia, metodická pomoc, individuálna pomoc)

      Metodické usmerňovanie triednych učiteľov a začínajúcich triednych učiteľov

(prečo je dobrý manažment triedy, príprava prvého školského dňa, triedna dynamika , organizácia triedy,
určenie si pravidiel, práca s rodičmi)

Usmerňovanie školských špeciálnych pedagógov

(pomoc a podpora, usmernenie a riešenie problémov žiakov so ŠVVP so
školskými špeciálnymi pedagógmi)

2.     Prednášky pre deti, mládež :

Forma: kombinovaná /prednášková aj zážitková/

Rozsah: 2x 45 minút

Miesto konania: škola

Zameranie na:

a) prevenciu látkových a nelátkových závislostí

b) prevenciu obchodovania s ľuďmi

c) prevencia rasizmu a xenofóbie

d) prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom svete

e) zhubné spoločenstvá, sekty a kulty

f) násilie a šikanovanie na školách

g) rozvoj a posilňovanie vzájomných vzťahov v triede

Forma: kombinovaná /prednášková aj zážitková/

Rozsah:
2x 45 minút, 1trieda max 25 žiakov

Miesto konania: škola

h) adaptácia v prvom ročníku  strednej školy

i) štýly učenia - 1. roč. SŠ (termín realizácie október -december, požiadať min 6 týždňov vopred).
Obsahom je pomôcť študentovi naučiť sa učiť, nájsť efektívne a pre študenta
zrozumiteľné stratégie učenia, spoznať vlastný prevládajúci učebný štýl
a spoznať ďalšie činitele, ktoré mu pomôžu pri učení.

Forma: prednášková

Rozsah: 1x 45 minút

Miesto konania: škola

i) psychohygiena učenia

j) záťažové školské situácie - tréma, stres, strach

*CPPPaP zrealizuje aj iné témy podľa vašich požiadaviek

3. Prednášky pre rodičov :

Pre materské školy:

a)   Rodič ako "terapeut" dieťaťa. (Mgr. Dziaková- psychológ), prednáška obsahuje:

ako zrozumiteľne a efektívne komunikovať s dieťaťom, ako pomôcť dieťaťu
zvládať pocity a stavy úzkosti, ako si poradiť s problémovým
správaním u detí - neposlušnosť, agresivita, osvedčené princípy vo výchove
dieťaťa (motivácia, systém odmien a pod.).

b)   Mamka, ocko, poviem vám čosi o sebe. (Mgr. Dziaková- psychológ)
- prednáška  je zameraná na objasnenie
vývinových štádií s ozrejmením, aké správanie je primerané veku dieťaťa,
čo môžu a majú rodičia v konkrétnom veku od detí očakávať, a čo
majú od nich požadovať.

c)    Na čo pri výchove nikdy nezabúdať, čo by mal vedieť každý rodič.
(PhDr. Cedzová  psychológ, Mgr. Nedeľková - špeciálny pedagóg), prednáška obsahuje informácie:

o výchove detí do šiestich rokov, ako správne rozvíjať potenciál dieťaťa.

d)   Čo má vedieť dieťa pred vstupom do ZŠ (Mgr. Slovík- špeciálny pedagóg, PaedDr. Hlavajová- špeciálny pedagóg, logopéd) - prednáška pre rodičov detí predškolákov. Prednáška obsahuje informácie o  vedomostiach, zručnostiach a návykoch, ktoré sú nutné pre úspešné zvládnutie 1. ročníka ZŠ.

Nahlásiť termín: september - október

Termín realizácie: október - december

Budeme mať prváčika-  (PhDr. Hučíková - špeciálny pedagóg). Obsahom prednášky je edukačná vyspelosť, nároky školy- pracovné zručnosti, komunikačné schopnosti, záujmy, denný režim a pod.

Termín:  koniec školského roka

e)    Školská zrelosť, OŠD.

(PhDr. Hučíková - špeciálny pedagóg). Prednáška vysvetľuje cieľ screeningu

"Predchádzanie vzniku  ŠPU"

Termín: september - október - prednáška

Screening
- november - december - január

Konzultácie s rodičmi a učiteľmi o výsledkoch screeningu a odporúčanie
rozvíjajúcich činností - priebežne, január

Plánovaný rozsah prednášok pre rodičov je 40 - 45 minút. V prípade potreby je možné
časový  rozsah na ďalšiu  diskusiu predĺžiť.

Pre základné školy

a)    Čo môžu v prevencii sociálno-patologických  javov
urobiť rodičia.

šikana, kyberšikana, internet, mobily, fajčenie, alkohol

b)    Keď dieťa klame. (prednáška aj pre MŠ a SŠ) - rozdiel medzi pravdou a klamstvom, lož u predškolákov, školákov a teenagerov, "zlaté pravidlá" pri klamstve detí

c)     Máme doma prváčika - pre rodičov prvákov (PhDr. Hučíková - špeciálny pedagóg). Obsahom prednášky je zmena v režime a štruktúre dňa, adaptácia na školské prostredie,  domáce
úlohy,  prevencia vzniku ŠPU - Pre stredné školy

a)   Moje dieťa cestuje do zahraničia

c)   Ako prežiť pubertu svojich detí - prvé príznaky (fyzické, sexuálne, sociálne), puberta a rodina, puberta a súrodenecké vzťahy, puberta a domáce práce, puberta, drogy a partie, puberta
a sebadeštrukcia, puberta a vulgarita.

 

4.    Prednášky pre učiteľov

Integrácia ( povinnosti a práva účastníkov), IVP (tvorba, úprava, zmeny) U-R- ŠŠP,
hodnotenie a klasifikácia ( formy, úpravy, práca s rodičmi- vnímanie
klasifikácie a hodnotenia) a iné.

Termíny a iné témy prednášok pre učiteľov podľa dohody.

 

5.     Depistáže:

a)   Hodnotenie prediktorov gramotnosti - MŠ:

Cieľová skupina: Depistáž je určená pre predškolákov

Termín realizácie: Testovanie prebieha v mesiacoch január - jún pred nástupom do
školy

Objednať: žiadosti je potrebné nahlásiť min. 4 týždne vopred

Obsah:

Vyšetrenie prebieha individuálnou formou, trvá približne 45 minút. Výsledkom testovania je posúdenie jazykovo-kognitívnych schopností u detí pred vstupom do ZŠ. Na základe výsledkov testovania dokážeme určiť profil schopností dieťaťa s poukázaním na jeho silné a slabé stránky a navrhnúť konkrétne kroky potrebné k stimulácii oslabených oblastí. (Mgr. Dziaková, PhDr. Hlavajová)

b)   Orientačné vyšetrenie pravopisných  a čitateľských schopností - ZŠ:

Cieľová skupina: Deti od 2. do 9. ročníka ZŠ

Objednať: september, marec

Termín realizácie: október - november, apríl - máj

Obsah:
Orientačné vyšetrenie pravopisných  a čitateľských schopností u žiakov, ktorí doposiaľ nie sú
evidovaní ako žiaci s VPU zamerané na identifikáciu rizikových žiakov z hľadiska možnej prítomnosti VPU - dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Žiaci s identifikovaným rizikom budú pozvaní na komplexné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie do CPPPaP Lipt. Mikuláš. (Mgr.
Dziaková, Mgr. Slovík)

c)    Depistáž v 1 ročníku ZŠ  

Cieľová skupina: Deti v 1. ročníku ZŠ

Objednať:  november

Termín: realizácie: február - marec

Cieľom posúdenia školských zručností, schopností a vedomostí  je zmapovať u žiakov prvého ročníka
aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností, taktiež vedomostí - v oblasti písania, čítania a matematiky, ktoré už získali v škole a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky rizikového vývinu z
hľadiska ich ďalšieho vzdelávania. Včasná identifikácia takýchto detí napomôže k odhaleniu nedostatkov v percepčnej a kognitívno-jazykovej oblasti a prípadných VPU, zníži sa tým u nich riziko porúch správania
v školskom ako aj domácom prostredí.

   Dĺžka trvania: Každé dieťa - 45 minút (1 vyučovacia hodina).     (Mgr. Slovík - špeciálny     pedagóg)

d)   Logopedická depistáž - (PaedDr. Hlavajová - špeciálny pedagóg,  logopéd)

Objednať: do konca septembra

Realizácia: od októbra

Screening: -      
MŠ - cieľ: zistenie úrovne detí , odporúčanie vyšetrení pre OŠD, odporúčania pre rozvíjanie 

     Termín: okt. - február,
ZŠ - 1. ročník  screening, prevencia ŠPU - odporúčanie pre učiteľov, rodičov

      Termín: marec - apríl,

-         
Screening parciálnych schopností, grafomotorických zručností, komunikačných zručností

(PhDr. Hučíková - špeciálny pedagóg)

Termín: október, február - marec ( screening). Pred uskutočnením screeningu odporúčame
prednášku pre rodičov : "Máme doma prváčika".

Projekty

a) Aby sme si rozumeli  - preventívny program pre deti predškolského veku zameraný na: skvalitnenie interakcie dieťa-dieťa, dieťa-učiteľ; aktívne počúvanie; utváranie schopnosti chápať, akceptovať
a rešpektovať iných; zvyšovanie sociálnej a emocionálnej inteligencie a posilňovanie individuality osobnosti a schopnosti byť sám sebou (všetci odborní zamestnanci). 

b) Podpora zdravého životného štýlu - preventívny program pre žiakov 1.stupňa základných škôl.

Program vychádza zo širšieho kontextu podpory zdravia, venuje sa témam zdravia, poškodenia zdravia, hygiene, výžive, vzťahom medzi ľuďmi. Postupne sú zaraďované témy fajčenie, alkohol, drogy, nebezpečie od cudzích ľudí a nácvik odmietania.

c) Vieme, že - projekt určený pre žiakov 7. až 9 ročníka ZŠ; pre študentov 1.a 2.ročníka stredných škôl; pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Projekt je pre mestské ZŠ v spolupráci  s Mestskou políciou

Rozsah:
5 tematických častí a 18 lekcií (Mgr. Glutová - sociálny pedagóg, preventista Mestskej polície)

d) CHIPS - projekt zameraný na rozvoj vrstovníckych vzťahov medzi deťmi a mládežou.

Program vrstovníckej podpory vytvára medzi deťmi a mládežou ochotu navzájom si pomáhať, čo zlepšuje atmosféru v triede, v škole, dáva pocit istoty a bezpečia .

Cieľ: vyškoliť mladých ľudí za "podporovateľov" -  kamarátov a poslucháčov svojich vrstovníkov. (Mgr. Frajtová - sociálny pedagóg, Mgr. Glutová - sociálny pedagóg)

e) Červené stužky - projekt sa venuje problematike HIV/AIDS . Učí mladých ľudí zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Je určený pre cieľovú skupinu 14 - 18 ročných stredoškolákov.(Mgr. Glutová- sociálny pedagóg)

f) "Duševné zdravie na strednej škole"
-  program má preventívno-edukatívny charakter a význam. Rozširuje poznanie, cielene prispieva k sociálno - emocionálnemu rozvoju a k prevencii vzniku duševných porúch u mladých ľudí (PhDr. Cedzová - psychológ, PhDr. Lukáčová- psychológ).

g) Nehejtuj - preventívny program zameraný na rôzne formy netolerancie. Venuje sa témam ako  národnostná neznášanlivosť, homofóbia, rasizmus, základné ľudské práva a pod. (Mgr. Frajtová - sociálny pedagóg, Mgr. Glutová - sociálny pedagóg)

h) Stimulačný program Mirabilis pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia - rozvíja sociálne a osobnostné kompetencie detí zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia vo veku 5 až 10 rokov.  Ide o 5 stretnutí minimálne 1x týždenne. Stimulačný program vychádza zo systému Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, ktorého princípy vychádzajú zo štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti a schopnosti objavovania sveta (informácií poznatkov) prostredníctvom vlastného zážitku. Počet detí v skupine je v rozmedzí 6-8, v prípade väčšieho počtu detí v skupine, je potrebné ich prerozdeliť na menšie podskupiny. (Mgr. Frajtová, Mgr. Glutová)

i) Integratívny korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním v prostredí ZŠ - Ide o komplexný program, ktorý je zameraný na problémové správanie u detí a jeho elimináciu. V
programe sa pracuje zábavnou a pre deti prijateľnou (nie poučnou) formou aktivít. Pozostáva zo 7
stretnutí
, pričom frekvencia stretnutia je optimálna 1 x týždenne. Program je vhodný pre 8 až 15 ročné deti. Realizácia je skupinová. Forma práce je vytvorená na integrácií princípov Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, s integráciou rôznych efektívnych metód. (Mgr. Frajtová, Mgr. Glutová)

j) Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov -

preventívny program má za cieľ nenásilnou formou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť
nový pohľad na učenia sa, hodnoty, povinnosti, rešpekt, ako aj vzťahy s rovesníkmi "dospelákmi". Spolu ide o 5 stretnutí  a záverečný skupinový feedback, pričom frekvencia stretávania je optimálna 2x týždenne. (Mgr. Frajtová, Mgr. Glutová)

k) Zippyho kamaráti  -

Program  nadväzuje na dlhodobý záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže. Počas trvania projektu (jeden školský rok) sa deti venujú  pomerne
zložitým témam ako Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Jednotlivé hry a aktivity v programe sú koncipované tak, aby si dieťa
zvyklo − za podpory učiteľa a blízkeho okolia - čeliť problémom a zároveň podporujú  schopnosť
vyjadriť emócie, ale aj schopnosť spolupráce, solidarity, súcitu, obetavosti, tolerancie i empatie voči potrebám druhých i sebe samému. Deti sa učia, že je v ich rukách, aký prístup  k zvládnutiu situácie si zvolia; osvojujú si nové spôsoby a stratégie zvládania problémov.  Program je naplánovaný na celý školský rok s intenzitou 1x do týždňa. a trvá  približne 45 až 50 minút v triede s 25 - 30 deťmi, ale samozrejme, časovanie môže byť flexibilné. Obsahuje 6 modul a každý modul má 4 lekcie. (Mgr. Glutová, Mgr. Frajtová, PhDr. Lukáčová, PhDr. Cedzová)

l) Nezbedná opička Kika sa učí byť lepšou
- Preventívny program je určený pre všetky deti predškolského veku.  Deti sa  hravou formou učia pravidlám správania, poslúchať, pomenovať svoje pocity a iné.  6 stretnutí po 45 minút. Spoločne s deťmi sa venujeme týmto témam: kto som, pravidlá a hranice, pocity a prejavy správania, ovládanie
hnevu, sústredenie a vytrvalosť.  (Mgr. Frajtová, Mgr. Glutová)

m) Komplexný stimulačný program Mirabilis
- stimulačný program je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktorý u detí zlepšuje pozornosť, zrakové a sluchové vnímanie, intermodalitu, psychomotoriku, sebahodnotenie. Program sa realizuje počas 5
stretnutí. Program má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa a neskorší vstup do ZŠ. (PaedDr. Hlavajová, Mgr. Nedeľková, PhDr.
Hučíková)

*Aktivity v oblasti prevencie  prosíme objednávať min. 2 -3  týždne pred termínom realizácie.