Prístup k informáciám

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva /ďalej len CPPPaP/ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Okoličianska 333

Liptovský Mikuláš

031 04

 

Žiadosť sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne  (viď vyššie uvedená adresa),
  • ústne osobne v pracovných dňoch:  streda, piatok od 8, 00 - 14, 00 
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ppplm@stonline.sk

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Okoličianska 333

Liptovský Mikuláš

031 04