Informácie o pracovnom mieste:

Pozícia: logopéd v CPPPaP

Miesto výkonu práce: CPPPaP Liptovský Mikuláš Okoličianska 333 0310 4

Žiadosti posielať do 6.12.2021 na adresu : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 031 04, Okoličianska 333 alebo na frajtova@cpppaplm.com

Vzdelanie: podľa zákona  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov

• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list

• profesijný životopis

• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii

• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

• ovládanie štátneho jazyka.

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá

Kontaktné informácie CPPPaP Liptovský Mikuláš 031 04 Okoličianska 333  

Kontaktná osoba Mgr. Ivana Frajtová – frajtova@cpppaplm.com/ 044 552521