Služby  - NOVÉ

 

Špeciálni pedagógovia  centra vám ponúkajú:

 • Možnosť odborného  špeciálno-pedagogického  poradenstva,  konzultácií  pre rodičov.

 • Možnosť telefonickej konzultácie.

 • Možnosť písomného kontaktu  - chat,  e-mail.

 • On–line stretnutia (ZOOM, TEAMS,...)

 • Pomoc žiakom  a rodičom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Zasielanie pracovných listov z rôznych oblastí na email spolu s inštrukciami na vypracovanie – grafomotorika, matematické predstavy, zrakové rozlišovanie....

Zamestnanci – kontakt

Mgr. Monika Nedeľková – nedelkova@cpppaplm.com

Mgr. Rastislav Slovík – slovik@cpppaplm.com

PaedDr. Soňa Hlavajová -  hlavajova@cpppaplm.com

 

sociálni pedagógovia  centra vám ponúkajú:

 • Možnosť telefonickej konzultácie.

 • Možnosť písomného kontaktu  - chat,  e-mail.

 • On–line stretnutia (ZOOM, TEAMS,...).

 • Individuálne poradenstvo, pomoc pri eliminácii nežiadúceho správania - záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,

 • Odborné on-line konzultácie, pomoc a poradenstvo pre rodičov a pre rodiny   zo sociálne   znevýhodneného prostredia.

Zamestnanci – kontakt

Mgr. Jana Glutová – janaglutova@cpppaplm.com

Mgr. Ivana Frajtová – frajtova@cpppaplm.com

KARIÉRNY PORADCA   centra Vám ponúka:

 • Možnosť telefonickej konzultácie.

 • Možnosť písomného kontaktu  - chat,  e-mail.

 • On–line stretnutia (ZOOM, TEAMS,...).

 • On-line kariérové poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakom ZŠ, SŠ.

 • On-line dotazníky, vyhodnotenie, konzultácia

 • On-line kariérové  poradenstvo pre žiakov a  rodičov – pomoc pri výbere strednej školy,  vhodný typ strednej školy v súlade so záujmami a osobnosťou dieťaťa (po dotazníkoch).

 • Sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách. 

Zamestnanci – kontakt

Mgr. Lenka Dziaková – dziakova@cpppaplm.com

PhDr. Andrea Lukáčová – lukacova@cpppaplm.com

PhDr. Tatiana Cedzová – cedzova@cpppaplm.com

 

- Možnosť odborného psychologického poradenstva pre žiakov, rodičov, na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

- Poradenstvo, konzultácie ohľadom akýchkoľvek osobnostných ťažkostí. Preťaženosť, stres, psychická záťaž, nezvládanie aktuálnej situácie, dieťa v kríze....

- Možnosť telefonickej konzultácie.

- Možnosť písomného kontaktu - chat, e-mail.

- On–line stretnutia (ZOOM, TEAMS,) – treba zvážiť vek dieťaťa, kapacitu pozornosti, kapacitu rodiny pre zaistenie online stretnutia – odporúčame konzultáciu zákonného zástupcu vopred pred on-line stretnutím).

- Walking terapy – prechádzka v prírode (odborník/klient)

- Zasielanie pracovných listov „KBT“. Pracovné listy sa nachádzajú aj na našej webovej stránke www.cpppaplm.com.

Priebežne vás budeme na stránke informovať o prevádzke CPPPaP Liptovský Mikuláš.

 

poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostikovanie porúch    správania detí a mládeže

poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, školskej neúspešnosti a ich riešenie
poradenstvo v profesijnom vývine, zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s poznávacími a osobnostnými predpokladmi k najadekvátnejšej osobnej voľbe budúceho povolania.
prevencia a pomoc pri odstraňovaní negatívnych javov protispoločenského správania a drogovej závislosti detí a mládeže
vyhľadávanie a usmerňovanie osobnostného vývinu nadaných a talentovaných detí a mládeže
poskytovanie psychologickej a pedagogickej starostlivosti a poradenských služieb zamerané na problematiku sociálne zanedbaných detí a detí zo sociálne slabého prostredia
prevencia a pomoc pri riešení jednotlivcom, ale aj školám a školským zariadeniam, pri odhaľovaní nežiadúcich sociálno-patologických javov,
poskytovanie odbornej psychologickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti postihnutým deťom a deťom so špecifickými poruchami učenia integrovaných v bežných základných a stredných školách
metodické vedenie a odborná pomoc výchovným poradcom základných a stredných škôl
 

Pre koho sú služby CPPPaP poskytované?

·          pre deti v predškolskom veku

·          pre deti navštevujúce základné školy

·          pre stredoškolskú mládež, príp. študentov vysokých škôl

·          pre rodičov všetkých vekových kategórií detí a mládeže

·          pre výchovných a pedagogických pracovníkov jednotlivých typov škôl

·          pre orgány štátnej správy a samosprávy