Služby

poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostikovanie porúch    správania detí a mládeže

poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, školskej neúspešnosti a ich riešenie
poradenstvo v profesijnom vývine, zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s poznávacími a osobnostnými predpokladmi k najadekvátnejšej osobnej voľbe budúceho povolania.
prevencia a pomoc pri odstraňovaní negatívnych javov protispoločenského správania a drogovej závislosti detí a mládeže
vyhľadávanie a usmerňovanie osobnostného vývinu nadaných a talentovaných detí a mládeže
poskytovanie psychologickej a pedagogickej starostlivosti a poradenských služieb zamerané na problematiku sociálne zanedbaných detí a detí zo sociálne slabého prostredia
prevencia a pomoc pri riešení jednotlivcom, ale aj školám a školským zariadeniam, pri odhaľovaní nežiadúcich sociálno-patologických javov,
poskytovanie odbornej psychologickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti postihnutým deťom a deťom so špecifickými poruchami učenia integrovaných v bežných základných a stredných školách
metodické vedenie a odborná pomoc výchovným poradcom základných a stredných škôl

Pre koho sú služby CPPPaP poskytované?

·          pre deti v predškolskom veku

·          pre deti navštevujúce základné školy

·          pre stredoškolskú mládež, príp. študentov vysokých škôl

·          pre rodičov všetkých vekových kategórií detí a mládeže

·          pre výchovných a pedagogických pracovníkov jednotlivých typov škôl

·          pre orgány štátnej správy a samosprávy