Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13.05.2020.

  • Vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • Pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok
  • Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a jednej sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca.
  • Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.
  • Pri vstupe do budovy odmerať telesnú teplotu a pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa). Ak je nameraná telesná teplota vyššia ako 37 oC, je osoba  povinná opustiť priestory CPPPaP a dohodnúť si náhradný termín. 
  • Obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
  • V mimoriadnej epidemiologickej situácii, vzhľadom k možnému riziku ohrozenia zdravia všetkých zúčastnených, je potrebné osobný kontakt s klientom realizovať len v odôvodnených prípadoch, 
  • Naďalej  zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky, 
  • Uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.
  • Klienti sú sprevádzaní odbornými zamestnancami do miestností, nezdržiavajú sa v spoločných chodbách, nepoužívajú čakáreň.
                                                                                                     obed 13,00-13,30 hod

 

 

 
   

na t.č. 044/5525021, a ppplm@stonline.sk   od 8,00 do 13,00 hod

od 8,00 - 16,00 hod 0901 707 526

alebo

na e-maily: od 8:00 hod do 16:00 na  adrese ppplm@stonline.sk, alebo na e-mailoch konkrétnych zamestnancov, ktoré sú na našej webovej stránke www.cpppaplm.com v záložke zamestnanci. 


Sledujte našu stránku

 

www.cpppaplm.com 

 

centrum okolične

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

ppplm@stonline.sk

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...