Pedagogická diagnostika 

ako súčasť diagnostického a poradenského
procesu žiakov v starostlivosti CPPPaP

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie poskytuje školám komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú, sociálnu starostlivosť v jeho územnej pôsobnosti. Poskytuje ju na základe písomnej žiadostis informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou tejto  písomnej žiadosti je pedagogická diagnostika. Pre odborných zamestnancov centra sú údaje z týchto materiálov neoceniteľným zdrojom informácii o žiakovi či študentovi. Na základe nich získavajú komplexnejší obraz o konkrétnom klientovi a urýchľuje sa nazáklade nich diagnostika problému, ale aj proces ich odstraňovania. Pri pedagogickej diagnostike je nutné sledovať a popísať všetky okolnosti, pri ktorých sa odohráva žiakova činnosť, aktivita, nemožno ignorovať rodinu, ani sociálne prostredie, nadanie ani zdravotný stav. Je potrebné sledovať množstvo odlišností v pedagogickom procese, ktoré podstatne ovplyvňujú kladné i negatívne pôsobenie na žiaka.  

Pedagogickú diagnostiku môžete zasielať v priloženom súbore pedagogická diagnostika.pdf (601,2 kB) , alebo pod hlavičkou školy podľa osonvy pedagogickej charakteristiky.

 

Osnova pedagogickej charakteristiky žiaka

I.   Charakteristika problému:

Čo je dôvodom k žiadosti o vyšetrenie?

Popíšte situácie, v ktorých sa problémy v učení/správaní vyskytli. Ako často sa vyskytujú?

Ako sa uvedené problémy prejavujú na vyučovaní?

Ako reaguje na svoje problémy? 

V čom vidíte príčiny problémov?

Aké je správanie žiaka voči učiteľom? (primerané, konfliktné...)

Aké je správanie žiaka voči spolužiakom (konfliktné, je samotársky/a, primerane nadväzuje vzťahy
s rovesníkmi...)

II.  Školský vývin:

Školský prospech: (výborný,priemerný,slabší)

Stabilnejšie dobré výsledky dosahuje v predmetoch:

Stabilnejšie slabé výsledky dosahuje v predmetoch:

Počet vymeškaných hodín od začiatku šk. roka: ospravedlnené a neospravedlnené hod.

Je Vaša škola prvou školou, ktorú začal/a žiak/ka navštevovať?

Opakoval/a žiak/ka niektorý ročník? ktorý?

Žiak/čka bol/a resp. nebol/a integrovaný/á - ak áno, uveďte dôvod integrácie.

Mal/a resp. nemal/a vypravovaný individuálny vzdelávací plán - ak áno, z ktorých predmetov.

Jeho/jej školské výsledky zodpovedajú jeho/jej schopnostiam, učí sa pod svoje možnosti, vynakladá značné
úsilie a aj tak sa mu/jej nedarí...

III. Zdravotná a osobná anamnéza:

Je chronicky chorý/á, častejšie vymeškáva v škole pre chorobu? - ak áno, uveďte jeho/jej zdravotné
ťažkosti. Nosí okuliare, načúvací aparát, má zmyslovú poruchu?

Máte dojem, že užíva niektorú drogu? (alkohol, cigarety, iné...). Na základe čoho tak usudzujete?

Žiak/ka žije v úplnej, neúplnej rodine, náhradná rodinná starostlivosť...

IV. Motivačné činitele:

Je žiak so školou spokojný? Postoj k učeniu a ku škole je kladný, záporný, indiferentný, výberový - kladný len ku niektorým
predmetom, ktorým... Čo žiaka motivuje? (pochvala, trest, príklad, hodnotenie kolektívom, odmena, strach z rodičov...)

IV. Záujmy:

Mimoškolské záujmy, koníčky, účasť v súťažiach...

VI. Spolupráca s rodičmi:

Ako reagujú na problémy dieťaťa rodičia?  Aký je kontakt medzi školou a rodičmi?

 

VII. Doterajšie opatrenia školy:

Aké kroky a opatrenia na odstránenie problémov zo strany školy už boli uplatnené (napr. napomenutie
triednym učiteľom, napomenutie riaditeľom školy, znížená známky zo správania...)? Ktoré boli účinné? Ktoré neboli účinné?

 

VIII. Významnejšie osobnostné charakteristiky žiaka/ky:

Charakterizujte žiaka/ku (živý/á, nepokojný/á, ľahko sa vzdáva, ľahko sa rozruší, je uzavretý/á, prejavuje sa ako trémista, nerešpektuje autority, je vzdorovitý, má prehnané sebavedomie, býva náladový/á, je agresívny, priateľský, zodpovedný...)