Školská zrelosť

 

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

Vstup do základnej školy je v živote dieťaťa vážnou zmenou. Mení sa od základu jeho život, musí sa vyrovnať so zvýšenými nárokmi v oblasti poznávacej, emocionálnej a sociálnej. Aby dieťa zvládlo bez problémov tieto úlohy, musí byť zrelé pre vstup do základnej školy. Posudzovanie školskej zrelosti dieťaťa zahrňuje posúdenie jeho individuálnej úrovne psychického, fyzického, emocionálneho a sociálneho vývinu.

 

V predškolskom období sa dieťa zaoberalo predovšetkým hrou, prostredníctvom ktorej získava nové poznatky, základné duševné schopnosti, sociálne zručnosti, vytvára si citové väzby, rozvíja svoje fyzické predpoklady.

 

Po vstupe do školy sa od základu mení spôsob života dieťaťa. Hlavnou činnosťou dieťaťa sa stáva učenie, hra je postupne presúvaná do pozadia. Túto zásadnú zmenu neznáša každé dieťa rovnako. K tomu, aby sa predišlo traumatickému zážitku dieťaťa z prvých kontaktov so školou, ktorý môžu neskôr spôsobiť vážne problémy so zlyhávaním dieťaťa v škole a narušiť jeho duševné zdravie, slúži posúdenie školskej zrelosti.

 

        Pracovníci PPP sa zúčastňujú zápisov do základnej školy. Spolu s pedagógmi, ktorí povedú deti v prvom ročníku sledujú ich individuálnu úroveň:

·          somatickej spôsobilosti pre vzdelávanie v škole

·          psychickej spôsobilosti

·          emocionálnych predpokladov

·          sociálnej zrelosti.

 

Ak je predpoklad zníženej úrovne predispozícií dieťaťa v niektorej z uvedených oblastí, je dieťa so svojimi rodičmi pozvané d podrobnému odbornému posúdeniu, ktoré vykoná psychológ a špeciálny pedagóg. 

 

Stretávame sa aj s deťmi ktoré v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rok (v dobe od 1.9. do 31.12. daného roku). Aj tieto deti prichádzajú na posúdenie školskej zrelosti, v tomto prípade priamo zo zákona.

 

To dieťa, ktorému je odporúčaný odklad školskej dochádzky o jeden rok, získava čas na dobudovanie predpokladov pre vstup do školy, nestráca zbytočne skoro detstvo – čas hier, jeho rodičia získavajú ďalší priestor k pomoci dieťaťu k rozvoju jeho predpokladov. Tato pomoc rodiča dieťaťu je často spojená s odbornou pomocou a servisom PPP rodičom.

 

Nie je treba preháňať nároky na dieťa pred vstupom do školy (čítanie, písanie, rátanie s prechodom cez desiatku), v opačnom prípade sa dieťa môže v škole nudiť.