Profesijná orientácia žiakov

 

Voľba povolania je v živote človeka jedným z dôležitých medzníkov v biodromálnom procese vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti, spoločenská prestíž a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a celkového nasmerovania.

V prípade, k poskytujeme poradenstvo v súvislosti s voľbou povolania, mali by sme si položiť minimálne dve otázky:

 

O aké povolanie má žiak / klient / záujem.....?

Na aké povolanie sa najviac hodí...............?

 

V ideálnom prípade, by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami mladých ľudí, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti.

 

Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov z radov psychológov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.

 

Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie :

 

·        IQ a špeciálnych schopností

·        pamäti

·        osobnostných vlastností

·        motivácie

·        profesijných záujmov

 

Pri zisťovaní osobnostných predpokladov pre profesijné zameranie, študijný odbor a budúcu profesiu využívame moderné psychodiagnostické testy, dotazníky a počítačové programy.

V prípade potreby ju rozširujeme o diagnostiku porúch učenia a správania.

 

Profesijná orientácia sa v našom centre realizuje dvoma spôsobmi.

 

Prvý spôsob vychádza z hromadného vyšetrenia profesijnej orientácie a voľby povolania, o ktorú nás žiadajú najmä základné, stredné školy a gymnáziá.

Tieto vyšetrenia sa realizujú hromadným spôsobom v podmienkach konkrétnej školy, alebo napr. v priestoroch CVČ v Liptovskom Mikuláši, ktoré spĺňa všetky požiadavky na realizovanie takéhoto programu.

Hromadné vyšetrenia voľby povolania sa ujali pod názvom

 “Deň kariérového poradenstva“, ktorý trvá 5-6 vyučovacích hodín v rámci ktorých je realizovaná komplexná psychologická diagnostika obohatená o rôzne zážitkové a tématické aktivity.

Výstupy z takéhoto dňa sú vo forme individuálnej konzultácie so žiakom a jeho zákonným zástupcom.

Tieto vyšetrenia sú dobrovoľné, u neplnoletých žiakov a študentov je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu.

Druhý spôsob profesijnej orientácie a voľby povolania je individuálny a môže o neho požiadať rodič dieťaťa /žiaka, resp. študenta/ alebo aj sám klient ak je plnoletý.

Takéto vyšetrenie sa taktiež realizuje podľa štandardných postupov ako:

·        Rozhovor /so žiakom, rodičom neskôr aj pedagógom/

·        Vytvorenie základnej dokumentácie

·        Psychologické vyšetrenie / anamnéza, pozorovanie ,rozhovor, depistáž, screening, dotazníky, vyšetrenie rozumových schopností, osobnostných vlastností, záujmov, špeciálnych schopností, motivácie ,pamäti atď..../

·        spracovanie výsledkov, konzultácie, posudok, správa –vytvorenie profilu

 

Profesijné poradenstvo by malo vychádzať z poznania a rešpektovania ľudských práv - právo na rozhodovanie o svojom povolaní a umiestnení na trhu práce na základe vlastného procesu rozhodovania, avšak s prihliadnutím na osobnostné charakteristiky a schopnosti, informácie o povolaniach a možnosti trhu práce.