Poruchy učenia

 

ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

        V školskej praxi sa často vyskytujú u detí problémy s prospievaním. V rade prípadov sú rodičia a niekedy aj učitelia bezradní, majú sklon hodnotiť dieťa ako lenivé, nedbalé, hlúpe, s nezáujmom o školu. Nie vždy majú pravdu. Existuje určité percento detí z populácie, ktoré vcelku zvládajú niektoré školské predmety, ale v iných systematicky zlyhávajú. Pred tým ako je daná takémuto dieťaťu nálepka „zlého žiaka“ je dobré absolvovať špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré často odhalia, že dieťa nieje nedbalé, ani zanedbané, ale možno trpí niektorou z tzv. špecifických porúch učenia.

 

Najčastejšie špecifické poruchy učenia:

Dyslexia – porucha čítania. Medzi základné príznaky radíme výrazne zníženú schopnosť naučiť sa čítať, a keď už dieťa číta, nedokáže zároveň sledovať obsah textu.

 

Dysgrafia – porucha písania. Písomný prejav je nečitateľný, sprevádzaný zamieňaním písmen, niektoré písmená môžu byť zrkadlovo obrátené, zabúda niektoré tvary písmen.

 

Dysortografia – porucha pravopisu. Nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nerozlišuje slabiky dy – di, ty – ti, ny – ni, pridáva písmená alebo slabiky, prípadne ich vynecháva.

 

Dyskalkúlia – porucha matematických schopností. Prejavuje sa v oblasti počtov, dieťa nechápe symbolickú povahu čísla, zle sa orientuje na číselnej osi, prípadne sa ťažko orientuje v pravoľavej a v priestorovej orientácii.

 

Uvedené špecifické poruchy sa niekedy vyskytujú aj v kombináciách viacerých porúch. Bezradnosť rodičov, ale aj učiteľov s takýmito deťmi nie je treba riešiť postihmi, alebo odmietavým prístupom k dieťaťu, ale návštevou v PPP. Tu sa urobí komplexná diagnostika zameraná na zistenie druhu špecifickej poruchy učenia. Ak je špecifická porucha učenia potvrdená, nasleduje stanovenie špeciálno-pedagogických postupov pri rešpektovaní individuálnych dispozícií dieťaťa. Zároveň pracovníci PPP so súhlasom rodičov kontaktujú školu, ktorú dieťa navštevuje a ak je to potrebné, môže byť takéto dieťa aj vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. V minulosti takéto deti často neprospievali, čo viedlo k nedokončeniu základného vzdelania, prípadne k preradeniu do špeciálnej základnej školy.

 

Dnes tieto deti radíme medzi deti so špeciálno-pedagogickými potrebami vzdelávané v bežných základných školách. Po našej odbornej pomoci rada takýchto detí už úspešne študuje na stredných školách a zaznamenali sme aj vysokoškolákov. Čím skôr navštívite s dieťaťom našu PPP, tým rýchlejšia a  účinnejšia je terapia, tým je menej vzájomného trápenia vo vzťahu dieťa – rodič - pedagóg