Poruchy správania

 CPPPaP   zabezpečuje aj  komplexnú primárnu a sekundárnu preventívnu výchovu a psychologickú starostlivosť detí a mládeže s poruchami správania (vrátane emocionálne narušených detí a mládeže) od výchovných problémov v rodine, cez poruchy správania v škole, po porušovanie školského a verejného poriadku. Dbá na dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

Formy práce :

·          individuálna práca s klientom

·          skupinová terapia v rovesníckych skupinách, školských triedach a výchovných zariadeniach

·          rodinná poradenstvo

·          besedy, okrúhle stoly, konferencie, odborné prednášky a pod.

·          diagnostikovanie sociálno-patologických javov v školských triedach, školách a školských zariadeniach

·          aktivity súvisiace s podporou duševného zdravia, voľnočasové aktivity

·          pravidelný monitoring sociálno-patologických javov  v školských zariadeniach na území okresu

·          aktivity spojené s metodickým vedením výchovných poradcov a koordinátorov prevencie 

·          prevencia, odhaľovanie a riešenie šikanovania na pôde škôl a školských zariadení

 Znaky detí a mládeže, ktoré signalizujú možné poruchy správania:

· rozlíšiť čo sú problémy v správaní, a čo už sú poruchy správania

. klamanie, záškoláctvo, agresivita, konflikty s inými deťmi

. narušené vzťahy dieťaťa v rodine, škole

· drobné krádeže

· vzdorovitosť, zmeny v bežnom správaní dieťaťa

· podozrenie na kontakt s drogami (alkohol, cigarety, nadmerné užívanie liekov, klasické i legálne drogy ...)

. nelátkové závislosti 

Do kompetencie oddelenia patrí aj poradenská služba pre rodičov /rodinné poradenstvo/ , pedagógov, výchovných pracovníkov. 

Veľa rodičov a detí prichádza so znakmi syndrómu hyperaktivity  a poruchy pozornosti – ADHD.

Bežné znaky ADHD:

·          nepozornosť, impulzita, hyperaktivita

·          ľahké vyrušenie vonkajšími podnetmi (nerado vykonáva dlhšie jednu činnosť)

·          pohráva si s rukami, nohami, neustále pobieha, alebo lezie („neobsedí“), systematicky vyrušuje pri vyučovaní a pod.