Poruchy reči

 

V našom zariadení máme v starostlivosti deti od troch rokov života , zvýšenú pozornosť venujeme najmä predškolákom. Posudzujeme ich celkový vývin a vhodnosť zaškolenia. Úzko spolupracujeme s predškolskými zariadeniami: na požiadanie robíme depistáž zameranú na prítomnosť rečových porúch, realizujeme preventívne programy vzniku špecifických porúch učenia, metodicky spolupracujeme s učiteľkami MŠ a snažíme sa pomôcť pri riešení problémov. Ponúkame aj možnosť prednášok pre rodičov v rámci rodičovského združenia školských zariadení.  


   Reč je špecifikum, ktorým sa človek odlišuje od ostatných živých organizmov.

Prostredníctvom nej vyjadruje svoje myšlienky a názory. Vnímaním reči prijíma aj myšlienky a názory iných ľudí, učí sa. Rodičia dnes už veľmi dobre chápu význam správnej reči pre svoje dieťa, často však podceňujú čas, kedy by mali prípadný problém riešiť. Vo všeobecnosti platí, že dieťa má mať ukončený vývin reči pred nástupom do školy.V každom prípade, ak má rodič akékoľvek pochybnosti o správnosti vývinu reči
svojho dieťaťa mal by navštíviť odborníka, v tomto prípade logopéda.

 Pre informáciu uvádzame stručný prehľad rečových porúch:

-dyslália – najčastejšie sa vyskytujúca rečová porucha, veľmi často býva bagatelizovaná, čo ale nie je správne, lebo môže byť napríklad jedným z prvých príznakov neurologických ochorení, môže spôsobovať neurotické ťažkosti /napr. výsmech pri nesprávnej výslovnosti/, môže figurovať pri vzniku špecifických porúch učenia a taktiež byť hlavným dôvodom neúspechu pri výbere povolania.

Pre dysláliu je charakteristická nesprávna výslovnosť jednej, resp. skupiny hlások, ich vynechávanie, alebo nahrádzanie inými.

Do určitého veku sa dyslália považuje za fyziologickú /4-5 rokov/, pokiaľ však pretrváva, je nutné situáciu riešiť a zabrániť tak fixácii nesprávnej výslovnosti.

-rhinolália- zmena rezonancie zvuku hlások pri artikulácii /vplyvom napr.zväčšenej nosnej mandle, alebo rázštepu podnebia/

-brblavosť-jedná sa o extrémne zrýchlené tempo reči, ktorá sa v dôsledku toho stáva nezrozumiteľnou

-zajakavosť-patrí k najťažším druhom narušenia komunikačnej schopnosti dieťaťa, veľmi jednoducho ju môžeme charakterizovať ako narušenie plynulosti reči

-narušený vývin reči-jedná sa o pomerne širokú kategóriu rečových porúch, ktorá sa špecifikuje podľa symptómov a príčin ktoré ich spôsobujú

-dysartria-chybná výslovnosť hlások, ktorá vzniká ako dôsledok poškodenia nervového systému

-mutizmus-strata schopnosti prehovoriť, obyčajne na neurotickom podklade

 

Osobitnú kapitolu tvoria špecifické poruchy učenia a to:

-dyslexia-alebo porucha čítania /postihuje rýchlosť čítania, jeho správnosť a porozumenie čítaného/

-dysgrafia-znížená schopnosť , resp. až neschopnosť zvládnuť techniku písania /postihuje tvar, radenie písma, často je až nečitateľné/

-dysortografia-špecifická porucha porucha pravopisu /úzko súvisí s dyslexiou

-dyskalkúlia-vývinová porucha matematických schopností