Nadané deti 

INTELEKTOVO NADANÉ DETI / ŽIACI

približne 2 – 5 % detí z populácie

 

   Nadanie predstavuje len potencionálny základ budúcej špecializovanej činnosti a potrebuje primeranú príležitosť prejavovať sa sústavnejšie v konkrétnych podmienkach a situáciách, čo niekedy vôbec nemusí nastať, t.j. nadanie môže zostať „utajené“, a to ako pred svojim okolím, tak aj pred sebou samým.

 

   Identifikácia intelektovo nadaných prebieha často už v predškolskom veku.  

 

   Za intelektovo nadané dieťa sa považuje dieťa s akcelerovaným kognitívnym vývinom, ktoré pri dostatočnej motivácii a tvorivosti, za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých intelektových činnostiach.

   Nie vždy sa musí prejaviť nadpriemernými výkonmi v škole.

 

Indikátori nadpriemerného intelektového nadania :

 • vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach
 • skoré čítanie (ešte v predškolskom veku )
 • kalkulačné spôsobilosti ( sčítavanie a odpočítavanie v obore nad desať ešte pred zaškolením )
 • dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia
 • vysoká intelektuálna zvedavosť
 • aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového
 • široké spektrum záujmov
 • záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod. )
 • schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu
 • kladenie nezvyčajných hraničných otázok ( čo je za nekonečnom, čo je pred životom a pod. )
 • široká slovná zásoba a dobrá argumentácia
 • potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám
 • nadpriemerné výkony v psychologických testoch ( inteligencie, tvorivosti, motivácie ...)

 

 

Nie každé nadané dieťa sa musí prejavovať všetkými či aspoň väčšinou týchto charakteristík !

 

Existujú 4 typy nadaných žiakov v klasickej škole :

 1. Bezproblémové deti
 2. Aktívne až hyperaktívne deti
 3. Uzavreté, ťažšie komunikatívne deti
 4. Tiché, neprejavené, neobjavené nadané deti

 

 

 

CPPPaP ponúka pomoc v oblasti :

 

·        identifikácie intelektovo nadaných detí pred vstupom do školy

·        identifikácie intelektovo nadaných žiakov priebežne počas celej ich školskej dochádzky

·        následnej starostlivosti o intelektovo nadané deti a žiakov

·        vypracovania individuálnych akceleračných programov so zameraním na rozvíjanie 

         silných    aj slabých stránok, aby sa predišlo disharmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa /  

         žiaka

·        pri kariérovom poradenstve intelektovo nadaných žiakov