Zamestnanci 

Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši

Odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnosť t.j. súbor pracovných činností vykonávaných najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.

Mgr. Frajtová Ivana

riaditeľka, sociálny pedagóg

(frajtova@cpppaplm.com)


*Oddelenie hospodársko-technické

Ing. Mária Magerčiaková - ekonómka, mzdárka - magerciakova@cpppaplm.com

Edita Ošková - administratíva - oskova@cpppaplm.com

*Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického poradenstva a
poradenstva v kariérnom vzdelávaní

PhDr. Andrea Lukáčová -  samostatný odborný
zamestnanec s II. atestáciou - psychológ -  lukacova@cpppaplm.com

PhDr. Alena Hučíková - samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou -  špeciálny pedagóg - hucikova@cpppaplm.com

PhDr. Tatiana Cedzová -  samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou - psychológ - cedzova@cpppaplm.com

PaedDr. Soňa Hlavajová - samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou -  špeciálny pedagóg, logopéd

hlavajová@cpppaplm.com

Mgr. Monika Nedeľková -  samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg

nedelkova@cpppaplm.com


*Oddelenie metodiky výchovného poradenstva, poradenstva osobnostného a sociálneho vývinu a
prevencie

Mgr. Rastislav Slovík -  samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg

slovik@cpppaplm.com

Mgr. Jana Glutová -  samostatný odborný zamestnanec - sociálny pedagóg

janaglutova@cpppaplm.com

PhDr. Vanda Adamkovičová -  samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou -psychológ

adamkovicova@cpppaplm.com

Mgr. Lenka Dziaková - samostatný odborný zamestnanec s I. atestáciou - psychológ

dziakova@cpppaplm.com